Pracownik do policji

Bolesławiecki Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydata do pracy na stanowisku cywilnym. Chodzi o kierownika kancelarii tajnej Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Dokładne wymagania dotyczące kandydatów na to stanowisko podane są na witrynie internetowej Komendy. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 23 czerwca.

Komunikat KPP w Bolesławcu:

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: kierownika kancelarii tajnej Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Liczba lub wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy: Bolesławiec
Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 20

Wykształcenie: średnie lub wyższe

Główne obowiązki:

– przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych,
– prowadzenie urządzeń ewidencyjnych oraz rozliczanie w nich wszystkich pozycji,
– zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym znajdującym się w kancelarii,
– powiadamianie adresata o otrzymaniu dokumentu niejawnego,
– przekazywanie lub udostępnianie, za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych jednostek lub komórek organizacyjnych albo pracowników oraz sprawowanie bieżącej kontroli postępowania z tymi dokumentami, a także egzekwowanie ich zwrotu,
– przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych powielonych,
– gromadzenie przepisów niejawnych oraz prowadzenie i aktualizowanie dziennika przepisów, udostępnianie i wydawanie przepisów,
– prowadzenie składnicy akt.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań

– praca wymaga szczególnej koncentracji,
– praca w siedzibie urzędu (I piętro bez windy)
– praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku (brak windy),
– praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pacy

– praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, przy sztucznym naturalnym oświetleniu,
– brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak możliwości swobodnego poruszania się na wózku inwalidzkim – brak windy
– obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: średnie,
Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy kancelaryjno- biurowej lub administracji,
Pozostałe wymagania niezbędne:
– niekaralność i nieposzlakowana opinia,
– dyspozycyjność,
– umiejętność dobrej organizacji pracy,
– umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie,
– samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
– umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet).

Wymagania pożądane
wykształcenie wyższe,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
zarządzenie nr 2020 KGP z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji, zarządzenie zmieniające nr 132 KGP z dnia 05 października 2012 r.
zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej Policji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Dokumenty należy składać w terminie do: 23.06.2016 r.

pod adresem:
Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Zygmunta Augusta 20
59-700 Bolesławiec
w kopercie z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – kierownik kancelarii tajnej w w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.”

Inne informacje:
Proponowane wynagrodzenie: 2 214,50 zł brutto miesięcznie wynikającym z kwoty bazowej 1873,84 zł i mnożnika 1,1818 kwoty bazowej + dodatek za wysługę lat

Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Bolesławcu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KPP w Bolesławcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 075 64 96 258

Techniki i metody selekcji:
– weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
– test wiedzy,
– rozmowa kwalifikacyjna.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites