Program żywnościowy

W sierpniu ruszył Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014- 2020. Gotowość do uczestnictwa w nim zadeklarowały wszystkie gminy z naszego województwa. Aby taką pomoc otrzymać należy zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej. Jeśli spełni się warunki otrzymania takiej pomocy, to zostanie się skierowanym po odbiór żywności do organizacji pozarządowej, która ją wydaje. Niekoniecznie jednak musi to być miejsce w gminie, w której się zamieszkuje.

Komunikat DUW we Wrocławiu:

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak informuje, że w sierpniu br. ruszył Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014- 2020. Wszystkie dolnośląskie gminy zadeklarowały gotowość do kwalifikowania osób potrzebujących do pomocy żywnościowej oraz wydawania skierowań do organizacji wydających żywność. W poprzedniej edycji programu 19 gmin nie wzięło w nim udziału.

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?

Aby otrzymać pomoc należy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu. Tam można złożyć oświadczenie o dochodzie, jeśli nasza sytuacja nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej.

Na podstawie oświadczenia OPS wystawia skierowanie, w którym wskazane są: nazwa oraz adres organizacji pozarządowej, do której musimy się udać po odbiór żywności (w niektórych przypadkach może to być organizacja zlokalizowana na terenie gminy ościennej).

Kto może otrzymać pomoc?

Z pomocy żywnościowej może skorzystać osoba, której dochód nie przekracza:

1268 zł – jeśli mieszka samotnie lub
1028 zł – jeśli jest osobą w rodzinie,
jeżeli jednocześnie znajduje się w trudnej sytuacji (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej) spowodowanej przez m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność czy bezrobocie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Polega na udostępnianiu pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 i 1583), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.217). Na realizację Programu w latach 2014 – 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych, w większości ze środków unijnych.

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites