Terytorialne komisje wyborcze

Dzisiaj mija termin powołania terytorialnych komisji wyborczych na jesienne wybory samorządowe. Zgodnie z kalendarzem wyborczym komisje to mają odbyć pierwsze posiedzenia niezwłocznie po powołaniu. W trakcie posiedzenia muszą wybrać przewodniczącego i ustalić plan pracy.

Serwis Samorządowy PAP:

Regulamin TKW. Pierwsze posiedzenia niezwłocznie po powołaniu.

11 września mija termin powołania terytorialnych komisji wyborczych, a niezwłocznie po ich powołaniu powinny odbyć się pierwsze posiedzenia. Co na nich ustalić?

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła regulamin dla terytorialnych komisji wyborczych.

Pierwsze posiedzenie

Zgodnie z nim TKW niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje właściwy komisarz wyborczy, a organizuje odpowiednio marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji (nie dotyczy to komisji, w których funkcję przewodniczącego pełni osoba wskazana przez komisarza wyborczego) i zastępcę przewodniczącego. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.

Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji uczestniczący w posiedzeniu (chyba że przewodniczącym jest osoba wskazana przez komisarza).

Na pierwszym posiedzeniu TKW powinna ustalić działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych, a w przypadku gminnych (miejskich) komisji również kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Do pierwszych obowiązków TKW należy także określenie sposobu niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji o jej składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach.

Co potem?

Komisja powinna zapoznawać się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi wykonywania jej zadań oraz na tej podstawie sporządzić plan pracy.

Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji, w szczególności związanych z rejestracją list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta, a także ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów samorządowych.

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Regulamin przewiduje, że w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

O nieobecności członek komisji powinien powiadomić, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczącego lub jego zastępcę. Nieusprawiedliwione nieobecności mogą być przyczyną odwołania ze składu komisji.

Z każdego posiedzenia komisji powinien zostać sporządzony protokół, w którym należy uwzględnić porządek obrad; imiona i nazwiska uczestników, zwięzłą treść wystąpień oraz podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.

Regulamin wymienia także dokumenty, które powinny zostać podpisane przez wszystkich członków komisji, i te, które wystarczy, że podpiszą obecni na posiedzeniu.

aba/

szczegóły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites